Thursday, November 30, 2017

Lecțiile genealogiei !


          Matei 1. 1-17   Luca 3. 23-38

    Genealogiile prezentate însumează câteva lecții atât de necesare fiecărui om și creștin totodată ! Matei scrie pt. iudei și merge până la Avraam acoperând 2000 de ani dovedind că Domnul Isus e un adevărat iudeu . Luca merge până la Adam acoperând 4000 de ani dovedind neamurilor că Domnul Isus e Salvatorul întregii umanități și aparține umanității ce-și are rădăcina în Dumnezeu -Creatorul omului . Gen.1.26-27  F.Ap.17.26

 L1.  Nu există reîncarnare , fiecare om e unic.Domnul Isus nu a fost reîncarnarea vreunui strămoș ci Cuvântul întrupat Ioan 1.14
 L2.  Caracterul Domnului nu e moștenire de la strămoși  Iov 14.4 ; Col.2.9
 L3.  Lanțul se întrerupe la Domnul Isus . El aduce un nou har pt. omenire : calitatea de copil a lui Dumnezeu ,membru al Împărăției Sale . Ioan 1.12-13; 1Ioan 3.1-2 Mat.12.50
 L4.  Gloria Domnului Isus a eclipsat toată slava precedesorilor - Avraam, David, Solomon. El este coroana și slava rasei umane ! Filip.2.9-11 Apoc.1.5-8,13-16
 L5.  Domnul Isus nu a aparținut unei caste .Precedesorii au fost săraci și bogați .
 L6.  Ne arată perenitatea vieții . Toți au murit indiferent cine au fost. Azi e important să ai scris numele în cartea vieții.Apoc.20.15; 21.27b
 L7.  Dumnezeu este organizat și exact în conducerea suverană a istorie 14-14-14 El a pregătit exact trecutul pt. Domnul Isus.
 L8.  Domnul Isus : ca fiul lui David - este adevăratul moștenitor al tronului,Împăratul ce domnește veșnic.
                              : ca fiul lui Avraam -este sămânța în care toate promisiunile date lui se împlinesc.
                             : ca fiul lui Adam - este adevăratul Om , al doilea Adam 1Cor.15.45
                            : ca fiul lui Dumnezeu - este omul divin ce aduce o nouă viață , cea din Dumnezeu   Ioan 1.4

     Numele nostru poate fi imortalizat sau nu , poate fi uitat sau nu , scris sau nu într-o genealogie , putem fi bogați sau nu , lucrul de căpătâi este că Domnul Isus ne-a mântuit și suntem în familia Sa . Va veni clipa când vom fi împreună cu El. 1Tes.4.16-17. Slavă Lui în veci ! Amin !


       

Tuesday, November 28, 2017

Dependența de Dumnezeu !


             Prov. 3. 5 - 6  Ioan 15.5b

   Lecția cea mai grea de învățat este dependența de Dumnezeu  în toate sferele vieții noastre în zilele bune ca în cele grele.  Cu cât o învățăm mai repede cu atât viața ne va fi mai împlinită , mai plină de succese și bucurii. Noi putem alege să ne bazăm pe :

 1. Resursele materiale  Ex. Asa în 2Cronici 16 .2,3  și tânărul bogat Mat.19.22

 2. Oameni       Ex. Asa în 2 Cronici 16. 7,12 Ieremia 17.5-6

 3. Înțelepciune  Prov.3.5  Înțelepciunea iscusită a lui Haman l-a dus la faliment și spânzurătoare . Estera 3.5-6 ; 5.9,14 ; 7.10

 4. Dumnezeu     Ex. Ezechia  2 Împ. 18.5-7  Ps.37:5 ; Ieremia 17.7-8

     Fie ca să alegem dependența de Dumnezeu în fiecare zi cu soare pt. ca în zilele cu nor și furtună să avem o încredere deplină  în EL . Ne va binecuvânta cu prezența Sa și va face ca toate lucrurile să lucreze înspre binele nostru ! Rom.8.28 Slăvit să fie în veci ! Amin !

Tuesday, October 31, 2017

Habacuc - Străjerul inspirat !


 Habacuc 2. 1- 4

   Habacuc - Un străjer în veghe e cel care înțelege importanța inspirației în primirea mesajului și transmiterea lui !

1. Locul inspirației v.1b
2. Așteptarea inspirației v.1c
3. Autorul inspirației v.2a
4. Înregistrarea inspirației v.2b
5. Conținutul inspirației v.3
6. Concluzia inspirației v.4

   Fie ca Dumnezeu să ridice tot mai mulți lucrători în via Sa care să-și facă timp să meargă la locul de veghe pt. a experimenta frumusețea insirației ! Amin !

Unicitatea Domnului Isus !


Filipeni 2 . 9-10

Domnul Isus e Unic între întemeietorii de religii ai lumii !

1. În Persoana Sa - Este Dumnezeu întrupat  Colos. 2.9

2. În Scopul Lui    Luca 19.10  Filip. 2.6-8 Apoc.1.5-6  ( moartea-îngroparea - învierea )

3. În Învățătura Sa Matei 7.28-29

4. În rolul istoric  Apoc. 1.7-8  și 11.15

Slăvit să fie EL !  Amin ! Iuda 24-25 !

Monday, September 11, 2017

Ispitirea Domnului Isus !              Mat.4.1-11

   Acest moment unic în viața Domnului Isus are o mare importanță pt urmașii Lui !
  1.   Și EL nu a fost scutit de diavolul  v.1 Evrei 4.15-16        Chiar dacă e Dumnezeu întrupat , satan s-a dus cu provocările lui ! Slavă Domnului Isus pt ajutorul , mila și îndurarea arătată față de noi când suntem ispitiți de diavolul !

 2.   Avem Cuvântul memorat ca ajutor  v.4,7,10   Efes.6.17b Ps.119 : 9,11 Apoc. 12.11
3.   Avem revelată strategia satanei în ispitire   1In.2:16   v.3 - poftele trupului
                                                                          v.5-6 lăudăroșia vieții - poziția nouă în care L-a pus - pe streașina Templului ! Domnul Isus era provocat din noua poziție să demonstreze că e Fiul lui Dumnezeu care forțează împlinirea promisiunilor . Câți lideri nu ispitesc pe Dumnezeu forțând împlinirea unor promisiuni din Biblie ! Domnul Isus nu a făcut-o pt că nu avea nevoie de aplauzele lumii !                                  
                                                                     v.8-9 pofta ochilor - Satan I-a arătat toate împărățiile lumii cerându-I închinarea și subordonarea . Dar Domnul Isus prin răspunsul dat ne arată că numai lui Dumnezeu trebuie să ne închinăm și să ne subordonăm Lui prin slujire. Apoc.22. 19

 Ispitirea Domnului Isus a continuat prin alte persoane  Matei 16.1; 19.3;  22. 18,35. Nici noi urmașii Lui nu suntem scutiți dar ÎL avem pe EL de partea noastră și Cuvântul de îmbărbătare : 1Cor.10.13 Iacov 1.12  Slavă LUI !
Sunday, July 30, 2017

Relația Fiului cu Tatăl !


       Ioan 5 .17-30

    Frumusețea acestui paragraf este dată de revelația relației dintre Domnul Isus Fiul lui Dumnezeu și Tatăl Său ceresc . Domnul Isus o face cu atâta claritate și curaj în ciuda opoziției și urii din partea oamenilor. ( Tocmai făcuse o minune stricând ziua sabatului ). Noi ne bucurăm de calitatea de copii ai lui Dumnezeu Ioan 1. 12-13 și 1Ioan 3.1-2 prin meritele Domnului Isus. Și relația specială dintre Fiul și Tatăl se continuă cu noi datorită jertfei Fiului primită de Tatăl .

 1. Relație de imitare - v.17 Fiul lucrează după cum Tatăl lucrează ! v.19
 2. Relație divină v.18   Fiul e Dumnezeul întrupat  Ioan 1.14
 3. Relație de iubire v.20
 4. Relație de autoritate v. 22 ,26,27 Mat. 28.18
 5. Relație de dependență v.30a
 6. Relație de subordonare v.30b

     În oglinda acestei glorioase relații toți  creștinii se pot verifica dacă în adevăr sunt fii de Dumnezeu . Relațiile prezentate( excepție punctul 2) sunt semnele ce caracterizează pe creștinii care clamează că sunt copii ai lui Dumnezeu și le  aduce bucuria că prin meritele Domnului Isus îi așteaptă la sfârșitul vieții moștenirea cerească . Rom. 8.14-17 Slăvit să fie Fiul ! Slăvit să fie Tatăl nostru !

 

Tuesday, June 27, 2017

Ieremia - O chemare cu sens unic !


      Ieremia 20. 7-11

    Suntem nevoiți uneori să conducem pe străzi cu sens unic și trebuie să mergi doar înainte indiferent de condițiile de circulație . Ieremia acceptând chemarea Domnului constată că a intrat pe sens unic . Slujitorii aleși și chemați de Dumnezeu ajung în trecerea anilor să experimenteze același lucru ca Ieremia .

 1. Autorul chemării     v.7a  cap. 1.5-9

 2. Acceptul chemării    v.7b

 3. Asperitățile chemării         v.7c-10
      - batjocuri,ocări,vorbe rele,învinuiri,răzbunări

 4. Antiabandonul chemării    v.9
      - focul mistuitor

 5. Asigurarea chemării       v.11
      - prezența Domnului

   " Ferice de oamenii tăi , ferice de slujitorii tăi "  2Cronici 9.7    Amin !